Facebook

Mass

Inspired by Horner’s “A Kaleidoscope of Mathematics,” Verdi’s “Requiem,” Mozart’s “Requiem Mass in D Minor,” Bernstein’s “Mass” and “Simple Song,” and original music by Carol Brittin Chambers

Mvt. 1                    Mvt. 2                    Mvt. 3                    Mvt. 4